Απορρίφθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο προσφυγή συντεχνίας και διδακτικού προσωπικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου κατά του Πρωτοκόλλου διεξαγωγής μαθημάτων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο του 2021

26 Jan 2022 |

Απορρίφθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο προσφυγή συντεχνίας και διδακτικού προσωπικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου κατά του Πρωτοκόλλου διεξαγωγής μαθημάτων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο του 2021

Σε συνέχεια προηγούμενων αποφάσεων Επαρχιακών Δικαστηρίων αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για περιορισμό της νόσου Covid-19, το Διοικητικό Δικαστήριο, με απόφαση του ημερ.26/01/2022, απέρριψε προσφυγή που στρεφόταν κατά της απόφασης της Συγκλήτου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με την οποία υιοθετήθηκε Πρωτόκολλο για τον τρόπο διεξαγωγής μαθημάτων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο του 2021.

Ειδικότερα, συντεχνία του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και μέλος του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου αμφισβήτησαν συγκεκριμένα και αιτήθηκαν την ακύρωση μέρος του Πρωτοκόλλου, το οποίο προνοούσε την μη ανάληψη διδακτικών καθηκόντων από διδάσκοντες που δεν έχουν εμβολιαστεί ή κατείχαν πιστοποιητικό νόσησης με ισχύ 6 μηνών ή ιατρικό πιστοποιητικό που να τεκμηριώνει ότι το εν λόγω άτομο δεν μπορεί να εμβολιαστεί για ιατρικούς λόγους.

Το Δικαστήριο έκανε αποδεχτές προδικαστικές ενστάσεις των δικηγόρων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου περί μη εκτελεστότητας της προσβαλλόμενης πράξης, καθότι αυτή εμπίπτει στα μέτρα εσωτερικής λειτουργίας της διοίκησης, χαρακτηρίζεται από εννοιολογική γενικότητα και δεν εξαντλείται σε μια μόνο εφαρμογή, αλλά διατηρεί τη δυνατότητα να προκαλεί νέες εφαρμογές στο μέλλον επί αόριστων και μελλουσών περιπτώσεων.

Περαιτέρω, το Δικαστήριο, παρά την απόφαση του περί του ότι η προσβαλλόμενη πράξη δεν συνιστούσε εκτελεστή διοικητική πράξη, προχώρησε σε κρίση σχετικά με «μέτρα», τα οποία, όπως αναφέρεται στην απόφαση, περιορίζονται σε εύλογα επιβαλλόμενα όρια, που στοχεύουν στην ανάγκη ομαλούς και ασφαλούς λειτουργίας του Πανεπιστημίου και δεν επηρεάζουν ούτε έχουν άμεσες συνέπειες στην υπόσταση και σταδιοδρομία των αιτητριών, ενώ όπως σχολίασε τα μέτρα αυτά ανάγονται στην λειτουργική σχέση διδακτικού προσωπικού και πανεπιστημιακού ιδρύματος, χωρίς να επηρεάζεται ο πυρήνας της εργασιακής σχέσης.

Το ΤΕΠΑΚ εκπροσωπήθηκε απο τη δικηγορική μας εταιρεία και το δικηγόρο Δημήτρη Καΐλη.

About this Article
Author
Share
Link Copied!
Related articles