Κατώτατα όρια της Eυρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023

23 Feb 2022 |

Κατώτατα όρια της Eυρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ»)  στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023

 

Την 10η Νοεμβρίου 2021 εκδόθηκαν οι κανονισμοί από την ΕΕ για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με τα αναθεωρημένα κατώτατα όρια στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

 

Σχετικά με δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών στο δημοσίου τομέα που καλύπτονται από τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο 73(I)/2016, το κατώτατο όριο είναι €140.000. Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που δεν καλύπτονται από το Νόμο 73(Ι)/2016 και συνάπτονται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, το κατώτατο όριο της ΕΕ είναι €215.000.

 

Περαιτέρω, σχετικά με δημόσιες συμβάσεις κοινωνικών και άλλων ειδικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο Νόμο 73(Ι)/2016, το κατώτατο όριο της ΕΕ είναι €750.000. Για δημόσιες συμβάσεις έργων στο δημοσίου τομέα που καλύπτονται από τον Νόμο 73(Ι)/2016, το κατώτατο όριο είναι €5.382.000. Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που καλύπτονται από τον ως άνω Νόμο, έχουν κατώτατο όριο τις €215.000 ενώ οι δημόσιες συμβάσεις έργων τα €5.382.000.

 

Όσον αφορά, τους αναθέτοντες φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα που ασκούν δραστηριότητα στους τομείς Κοινής Ωφέλειας με βάση τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο 140(I)/2016, το κατώτατο ώριο είναι €431.000 για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, €431.000 για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και €5.382.000 για δημόσιες συμβάσεις έργων. Επίσης, για συμβάσεις κοινωνικών και άλλων ειδικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο Νόμο 140(Ι)/2016, το κατώτατο όριο της ΕΕ είναι €1.000.000.

 

Σε σχέση με τις αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς που συνάπτουν συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών και καλύπτονται απο τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμο 11(Ι)/2017, το κατώτατο όριο είναι €5.382.000.

 

Επιπρόσθετα, αναφορικά με τις αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς που συνάπτουν συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και καλύπτονται από τον περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμο 173(I)/2011, το κατώτατο όριο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών είναι €431.000 ενώ για δημόσιες συμβάσεις έργων είναι €5.382.000.

 

Τα κατώτατα όρια αναθεωρούνται απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε δύο έτη και κοινοποιούνται στις αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και με βάση την περί της σύναψης δημοσίων συμβάσεων εναρμονιστική νομοθεσία.

 

Για την σύναψη μιας δημόσιας σύμβασης η εκτιμώμενη αξία της οποίας ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια (εκτός ΦΠΑ), εφαρμόζονται οι κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που αναφέρονται στις ευρωπαϊκές Οδηγίες 2009/81/ΕΚ, 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ που βρίσκονται στα αντίστοιχα Μέρη της περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

 

ΠΙΝΑΚΕΣ

 

Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος 73(I)/2016

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΑ

 

 

Δημόσιος Τομέας:

 

 

 

 

€140.000*

 

 

€140.000**

 

 

€5.382.000

 

 

Ευρύτερος Δημόσιος

Τομέας:

 

 

 

 

€215.000

 

 

€215.000**

 

 

€5.382.000

 

*Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που δεν καλύπτονται από το Νόμο 73(Ι)/2016 και συνάπτονται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, το κατώτατο όριο της ΕΕ είναι €215.000.

 

**Για δημόσιες συμβάσεις κοινωνικών και άλλων ειδικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο Νόμο 73(Ι)/2016, το κατώτατο όριο της ΕΕ είναι €750.000.

 

 

Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος 140(I)/2016

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΑ

 

Αναθέτοντες φορείς του δημοσίου και ευρήτερου δημοσίου τομέα, που ασκούν δραστηριότητα στους τομείς Κοινής Ωφέλειας.

 

 

 

 

€431.000

 

 

 

€431.000***

 

 

 

€5.382.000

 

***Για συμβάσεις κοινωνικών και άλλων ειδικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο Νόμο 140(Ι)/2016, το κατώτατο όριο της ΕΕ είναι €1.000.000.

 

 

Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμος 11(Ι)/2017

 

Αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς που συνάπτουν συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών.

 

 

€5.382.000

 

 

 

Ο περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμος 173(I)/2011

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΑ

 

Αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς που συνάπτουν συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

 

 

 

 

€431.000

 

 

 

€431.000

 

 

 

€5.382.000