Ψήφιση νέων νομοσχεδίων για την λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού από την Ολομέλεια της Βουλής

27 Sep 2021 |

Ψήφιση νέων νομοσχεδίων για την λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού από την Ολομέλεια της Βουλής

Την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 η Βουλή ψήφισε τρείς νέους νόμους για το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού. Πρόκειται για τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021, τον περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμο του 2021 και τον περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικό) Νόμο του 2021. Η ψήφιση των νομοθεσιών αυτών θεωρείται ίσως η σημαντικότερη μεταρρύθμιση στην αγορά ηλεκτρισμού μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ουσιαστικά η αφετηρία για την εφαρμογή του μοντέλου ανταγωνιστικής αγοράς.

 

Με τον περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 θα επιτρέπεται η θέσπιση νέου καθεστώτος χορήγησης αδειών για παραγωγή, μεταφορά, διανομή, προμήθεια αλλά και αποθήκευση ηλεκτρισμού. Επιπρόσθετα, ο συγκεκριμένος νόμος θα δίδει περαιτέρω προστασία στον καταναλωτή , ανοικτή πρόσβαση στην αγορά, θα διασφαλίσει προσιτές και διαφανείς τιμές, και θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε τρίτα μέρη στις υποδομές μεταφοράς και διανομής με σκοπό να υπάρξει άμεση εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

 

Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμος του 2021 σχετίζεται με τη ρύθμιση λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, επιτυγχάνοντας εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 αφορά τροποποιήσεις του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, ώστε να συνάδει με τις πρόνοιες των πιο πάνω νομοσχεδίων.

 

Οι νομοθεσίες αυτές  θα φέρουν ουσιαστικές αλλαγές στη δομή της αγοράς ηλεκτρισμού στην Κύπρο. Μεταξύ άλλων:

 

  • Ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου θα είναι πλέον πλήρως ανεξάρτητο και αυτόνομο πρόσωπο δημοσίου δικαίου ενώ η ΡΑΕΚ και το Γραφείο της θα θεωρούνται πλέον ως ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

  • Ενδυνάμωση  της θέσης και του ρόλου των τελικών πελατών ηλεκτρισμού με την εισαγωγή σειράς νέων προνοιών και δικαιωμάτων.

 

  • Δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος τριών εβδομάδων και από την 1/1/2026 εντός μόνο 24 ωρών, άμεση ή έμμεση συμμετοχή των τελικών πελατών στην αγορά ηλεκτρισμού,  εγκαθίδρυση και λειτουργία ενεργειακών κοινοτήτων πολιτών, η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, πληροφορίες τιμολογίου κ.α.

 

  • Ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τον καθορισμό αλλά και τους τρόπους μέτρησης της ενεργειακής φτώχειας, τον ορισμό των ευάλωτων πελατών και των διαφόρων κατηγοριών και μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία τους.

 

*Με την δημοσίευση των νόμων αυτών στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας θα υπάρξει νέα ενημέρωση του παρόντος news article.