ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ: Δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες για Ένταξη στο Σχέδιο μέχρι 15/06/2020

15 Jun 2020 | Tania Tofaridou

(English text follows) Στις 28/05/2020 το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την δυνατότητα υποβολής αίτησης από δανειολήπτες που δεν είχαν υποβάλει αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ μέχρι τις 31/12/2019 και επιθυμούν να το πράξουν. Οι νέοι αιτητές θα μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν στα Τραπεζικά και άλλα ιδρύματα την αίτηση τους από την 1η Ιουνίου 2020 μέχρι τις 15 Ιουνίου 2020. Υπενθυμίζεται ότι οι βασικές προϋποθέσεις για ένταξη στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ είναι: (α) Οι Πιστωτικές Διευκολύνσεις ήταν κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 Μη Εξυπηρετούμενες Πιστωτικές Διευκολύνσεις. (β) Η Αγοραία Αξία της Κύριας Κατοικίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000), όπως αυτή θα προκύψει από σχετική εκτίμηση. Σημειώνουμε ότι, εκτιμήσεις οι οποίες έγιναν εντός 18 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης γίνονται αποδεκτές. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να γίνει εκ νέου εκτίμηση της Κύριας Κατοικίας. (γ) Να πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που καθορίζει το Σχέδιο. (δ) Από το Σχέδιο εξαιρούνται οι Πιστωτικές Διευκολύνσεις οι οποίες έχουν χορηγηθεί από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης στα πλαίσια του Στεγαστικού Σχεδίου Δανειοδότησης Ζευγαριών με Χαμηλά Εισοδήματα ή/και του Ενιαίου Στεγαστικού Σχεδίου με χρηματοδότηση αποκλειστικά από τα Κρατικά Σχέδια ή με συγχρηματοδότηση του Οργανισμού ή/και εξασφαλίζονται με κρατική γη. (ε) Nα παρέχεται εξασφάλιση υπό μορφή πρώτης σε σειρά προτεραιότητας υποθήκης και/ή πρώτης σε σειρά προτεραιότητας υποθήκης και συνεχόμενων αυτής σε σειρά υποθηκών επί της Κύριας Κατοικίας ή εκχώρησης του αγοραπωλητηρίου εγγράφου για την αγορά της Κύριας Κατοικίας ή σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης για την Κύρια Κατοικία. Επικοινωνήστε μαζί μας Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα έγγραφα για υποβολή της αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ.   Τάνια Τοφαρίδου Δικηγόρος | Δικαστηριακό Τμήμα tania.tofaridou@cylaw.ey.com
ESTIA Scheme: Second chance for borrowers to participate in the Scheme until 15/06/2020 On 28/05/2020 the Ministry of Finance announced the opportunity for borrowers who did not file an application to participate in ESTIA Scheme by 31/12/2019 and wish to do so, to file an application. The new applicants will be able to complete and file their application to the Banking and other institutions from June 1, 2020 to June 15, 2020. We note that the basic prerequisites for participating to the ESTIA Scheme are: (a) The Residential Loans to have been categorised as Non-Performing Loans as at 30 September 2017. (b) The Purchasing Value of the Main Residence at the date of filing of the application shall not exceed three hundred and fifty thousand euros (€ 350.000), as stipulated in the relevant Valuation Report. We note that Valuation Reports made within 18 months from the date of filing of the application are accepted. Otherwise the Main Residence will have to be re-evaluated. (c) To meet the income and property criteria set out in the Scheme. (d) The Scheme excludes Residential Loans which have been granted by the Housing Financing Organization in the framework of the Housing Plan for Couples with Low Revenues and / or the Housing Scheme financed exclusively by Government Schemes or being co-financed with the Organization and/or secured by government property. (e) to provide security in the form of either a first-charge mortgage in order of priority and / or first-charge mortgage in order of priority with subsequent mortgage on the Main Residence, or assignment of the sale and purchase agreement for the purchase of the Main Residence, or a financial lease agreement for the Main Residence. Contact us Contact us for more information about the process and the required documents for filing the application for participating in the ESTIA Scheme.