Η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και το ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον της Κύπρου όσον αφορά τη φορολόγηση κερδών που προκύπτουν από την πώληση χρεογράφων, μετατρέπει με γοργούς ρυθμούς την Κύπρο σε κέντρο συναλλαγής χρηματοπιστωτικών μέσων. Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλή σχετικά με τη φορολόγηση και τη σύσταση Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών («ΚΕΠΕΥ») και Εταιρειών Μεταβλητού Κεφαλαίου ("ICIS"). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη σύσταση ΚΕΠΕΥ και ICIS και παρεμφερείς υπηρεσίες.