Δημοσιεύσεις

Executive summary

In light of the COVID-19 outbreak employers have had to adopt a number of measures for the purpose of preventing and/or containing COVID-19 while having to adjust their work procedures to the new realities we are currently facing. Such measures and procedures may involve extensive collection and processing of personal data, especially health data. To this end, ensuring that all new and/or modified procedures are in line with the data protection regime constitute an integral part in both corporate and state responses.

The process of eviction and recovery of possession of property are topics which have frequently been under discussion in Cypriot courts, tribunals and the Cyprus Parliament. The legal framework of evictions and recovery of possession of property has for years been favouring the tenant - with procedures in court taking no less than 9 months (in cases of summary judgement) and lasting up to 5 years for a full adjudication.

Αποκατάσταση των στρεβλώσεων και εκσυγχρονισμός του Νόμου ή απλά μια βεβιασμένη προσπάθεια εξισορρόπησης των δικαιωμάτων μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών;

Περίληψη: Ως είναι γνωστό, το έννομο συμφέρον του Αιτητή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το παραδεκτό προσφυγής εναντίον οποιασδήποτε διοικητικής πράξης ή παράλειψης. Πέραν από τις βασικές προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης του εννόμου συμφέροντος που εφαρμόζονται σε όλες γενικότερα τις περιπτώσεις και οι οποίες πηγάζουν από τη νομοθεσία, τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου αλλά και την υπάρχουσα εκτενή νομολογία, το παρόν άρθρο ασχολείται με τα ειδικότερα κριτήρια στοιχειοθέτησης εννόμου συμφέροντος σε υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων, ήτοι το έγκυρο της προσφοράς του Αιτητή και την ανάγκη για προσβολή της πράξης κατακύρωσης και όχι της σειράς κατάταξης των προσφοροδοτών.

The Cyprus Holding Company

 

Cyprus is a member of the EU and the Eurozone, and consistently aligns its legislation with the acquis communautaire. It is well-established as a reputable international business and financial centre, particularly considering its investor-friendly environment, compliance with OECD standards and transparency, and geostrategic location as a gateway between the crossroads of Europe, Africa, Asia and the East. It has highly-skilled and multilingual legal, financial and administration professionals, and remains an attractive and competitive holding company jurisdiction.

Ο Περί Στοιχημάτων Νόμος στην Κύπρο

Στην Κύπρο από το 2012 έχει θεσπιστεί νομοθεσία για να ρυθμιστούν θέματα που άπτονται της δραστηριοποίησης στον τομέα των στοιχημάτων και συγκεκριμένα ‘Ο περί Στοιχημάτων Νόμος του 2012 (Ν.106(Ι)/2012)’. Η νομοθεσία καθορίζει σχετικούς κανόνες και διαδικασίες οι οποίοι πρέπει να ακολουθούνται ούτως ώστε να μπορεί ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο να διεξάγει εργασίες οι οποίες είναι συνυφασμένες με το στοίχημα, ηλεκτρονικό και μη.

Cyprus - Legal Framework

The phenomenon of Sexual Harassment in the workplace, is treated under the Equal Treatment between Men and Women in Employment and Professional Education Law of 2002 (205(I)/2002) (hereinafter ‘The Law’).

Η κυβεία στην Κύπρο είναι ένα από τα συχνότερα αδικήματα που εκδικάζονται καθημερινά ενώπιον όλων των Επαρχιακών Δικαστηρίων.