Δημοσιεύσεις

Περίληψη: Ως είναι γνωστό, το έννομο συμφέρον του Αιτητή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το παραδεκτό προσφυγής εναντίον οποιασδήποτε διοικητικής πράξης ή παράλειψης. Πέραν από τις βασικές προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης του εννόμου συμφέροντος που εφαρμόζονται σε όλες γενικότερα τις περιπτώσεις και οι οποίες πηγάζουν από τη νομοθεσία, τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου αλλά και την υπάρχουσα εκτενή νομολογία, το παρόν άρθρο ασχολείται με τα ειδικότερα κριτήρια στοιχειοθέτησης εννόμου συμφέροντος σε υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων, ήτοι το έγκυρο της προσφοράς του Αιτητή και την ανάγκη για προσβολή της πράξης κατακύρωσης και όχι της σειράς κατάταξης των προσφοροδοτών.

The Cyprus Holding Company

 

Cyprus is a member of the EU and the Eurozone, and consistently aligns its legislation with the acquis communautaire. It is well-established as a reputable international business and financial centre, particularly considering its investor-friendly environment, compliance with OECD standards and transparency, and geostrategic location as a gateway between the crossroads of Europe, Africa, Asia and the East. It has highly-skilled and multilingual legal, financial and administration professionals, and remains an attractive and competitive holding company jurisdiction.

Ο Περί Στοιχημάτων Νόμος στην Κύπρο

Στην Κύπρο από το 2012 έχει θεσπιστεί νομοθεσία για να ρυθμιστούν θέματα που άπτονται της δραστηριοποίησης στον τομέα των στοιχημάτων και συγκεκριμένα ‘Ο περί Στοιχημάτων Νόμος του 2012 (Ν.106(Ι)/2012)’. Η νομοθεσία καθορίζει σχετικούς κανόνες και διαδικασίες οι οποίοι πρέπει να ακολουθούνται ούτως ώστε να μπορεί ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο να διεξάγει εργασίες οι οποίες είναι συνυφασμένες με το στοίχημα, ηλεκτρονικό και μη.

Cyprus - Legal Framework

The phenomenon of Sexual Harassment in the workplace, is treated under the Equal Treatment between Men and Women in Employment and Professional Education Law of 2002 (205(I)/2002) (hereinafter ‘The Law’).

Η κυβεία στην Κύπρο είναι ένα από τα συχνότερα αδικήματα που εκδικάζονται καθημερινά ενώπιον όλων των Επαρχιακών Δικαστηρίων.

Τα τελευταία χρόνια είναι συχνό το φαινόμενο παράνομης εργοδότησης αλλοδαπών στην Κύπρο κυρίως από κύπριους εργοδότες.

Διαχειριστικές Επιτροπές Πολυκατοικιών (Κοινόκτητων Οικοδομών)

Τι συνιστά Κοινόκτητη Οικοδομή;

Αναμφίβολα η οδήγηση κατ' υπέρβαση του ορίου ταχύτητας είναι ένα αδίκημα το οποίο βρίσκεται σε έξαρση εδώ και πολλά χρόνια.