Η κυβεία στην Κύπρο είναι ένα από τα συχνότερα αδικήματα που εκδικάζονται καθημερινά ενώπιον όλων των Επαρχιακών Δικαστηρίων.

Τα Δικαστήρια έχουν την τάση να αντιμετωπίζουν αυστηρά άτομα τα οποία επιδίδονται σε κυβεία εφόσον έχει επανειλημμένες φορές λεχθεί ότι αυτό έχει κοινωνικές προεκτάσεις και δυσμενείς συνέπειες τόσο για τα πρόσωπα που επιδίδονται στην κυβεία όσο και στις οικογένειες τους και κατά προέκταση για την κοινωνία στην οποία ζουν.

Το γραφείο μας λαμβανομένης υπόψη της ανωτέρω στάσης των Δικαστηρίων καθώς επίσης και της σοβαρότητας του αδικήματος επιλαμβάνεται τέτοιων υποθέσεων επιδεικνύοντας πάντοτε την δέουσα προσοχή για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση σας στο Δικαστήριο και στοχεύει στην απαλλαγή σας από τέτοιου είδους κατηγορίες στοχεύοντας στη συμμόρφωση αντί στην τιμωρία.

Τι σημαίνει επιδίδομαι σε κυβεία;

Επιδίδομαι σε κυβεία σύμφωνα με τις γραμματικές του αλλαγές και συναφείς εκφράσεις, σημαίνει παίζω, ή επιδίδομαι σε οποιοδήποτε τυχερό παιγνίδι ή παιγνίδι μεικτό τύχης και δεξιότητας, για χρήματα ή για αντάλλαγμα χρημάτων. Επομένως συνεπάγεται ότι το αδίκημα δεν διαπράττεται με το να παίζετε απλώς χαρτιά ή τυχερά παιχνίδια. Όταν όμως το παίξιμο χαρτιών ή τυχερών παιχνιδιών έχει ως αντάλλαγμα χρήματα τότε διαπράττετε το αδίκημα της κυβείας.

Τα αδικήματα της κυβείας στην Κύπρο

Το αδίκημα της κυβείας σε οίκο κυβείας κωδικοποιείται στο Άρθρο 4 του περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμποδίσεως της Κυβείας Νόμου (Κεφ. 151) που αναφέρει ότι πρόσωπα τα οποία επιδίδονται σε κυβεία ή συγκεντρώνονται με σκοπό να επιδοθούν σε κυβεία σε οίκο κυβείας είναι ένοχα αδικήματος βάσει του Νόμου.


Προκύπτει από το πιο πάνω λεκτικό του Άρθρου 4 ότι δημιουργούνται δύο ξεχωριστά αδικήματα:

I. Να επιδίδεται κάποιος σε κυβεία σε οίκο κυβείας
II. Να συγκεντρώνονται κάποιοι με σκοπό να επιδοθούν σε κυβεία σε οίκο κυβείας.
Όταν πρόσωπα συλληφθούν να επιδίδονται σε κυβεία σε οίκο κυβείας θα πρέπει τα ίδια πρόσωπα να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι το έκαναν χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα ή έπαθλο.

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι ο ίδιος ο Νόμος εξειδικεύει κάποια ειδικά παιχνίδια γνωστά ως «τσίολο», «ζάρι» ή «ρουλέτα» στα οποία η απλή συμμετοχή σε αυτά αποτελεί ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ευθύνη ιδιοκτήτη ή κάτοχου υποστατικού που χρησιμοποιείται ως οίκος κυβείας

Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος τέτοιου υποστατικού είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Δικαστική προσέγγιση και επιβολή ποινών

Τα Δικαστήρια επιδεικνύουν αυστηρότητα όταν καλούνται να επιβάλουν ποινές για αδικήματα που σχετίζονται με την κυβεία και τα χαρτοπαίγνια γενικότερα. Αυτή η αυστηρότητα έγκειται στο γεγονός ότι συχνά το αδίκημα αυτό χαρακτηρίζεται ως ένα αδίκημα πάθους το οποίο συχνά έχει αρνητικές επιδράσεις τόσο στην οικογένεια των προσώπων που επιδίδονται στην κυβεία αλλά και κατά προέκταση στο κοινωνικό σύνολο. Τα Δικαστήρια μπορεί να επιβάλουν ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος, πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες (δηλ. περίπου χίλια επτακόσια ευρώ) ή και τις δύο αυτές ποινές.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα. Το αδίκημα αυτό πρέπει να αντιμετωπίζεται με την δέουσα επιμέλεια και προσοχή δεδομένης της έξαρσης των αδικημάτων αυτών και των ποινών που επισύρουν.