Στο παρόν άρθρο θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά τα δικαιώματα εργοδοτουμένων στην Κύπρο καθώς επίσης και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών απέναντι στους εργοδοτούμενους τους.

Συνήθεις Ερωτήσεις:

Πότε μπορεί να με απολύσει νόμιμα ο εργοδότης μου; Ποια η προειδοποίηση που πρέπει να μου δώσει;

Εκτός στις περιπτώσεις όπου κάποιος εργοδοτούμενος αποφασίζει να αποχωρίσει οικειοθελώς και την θέση του μπορεί να πληρώσει κάποιος άλλος εργοδοτούμενος, ένας εργοδότης μπορεί να προχωρήσει νόμιμα στην απόλυση ενός εργοδοτούμενου του στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 • Όταν ο εργοδοτούμενος δεν εκτελεί ικανοποιητικά την εργασία του, εκτός και αν αυτό οφείλεται σε προσωρινή ανικανότητα λόγω ασθένειας ή τοκετού,
 • Όταν ο εργοδοτούμενος απολύθηκε ως πλεονάζον προσωπικό (γίνεται εκτενής αναφορά στο θέμα απόλυσης λόγω πλεονασμού σε διαφορετικό άρθρο),
 • Όταν η απόλυση γίνεται με τη λήξη σύμβασης τακτής περιόδου ή λόγω αφυπηρέτησης του εργοδοτούμενου,
 • Λόγω κακής διαγωγής του εργοδοτούμενου,
 • Λόγω σοβαρού παραπτώματος από τον εργοδοτούµενο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, λόγω διάπραξης ποινικού αδικήματος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, λόγω απρεπούς διαγωγής και λόγω σοβαρής και επαναλαμβανόμενης παράβασης ή παραγνώρισης των κανονισμών εργασίας.

Σημειώνεται ότι εάν ο εργαζόμενος δεν αποδέχεται ότι ο τερματισμός της απασχόλησής του είναι νόμιμος μπορεί να καταφύγει στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών και σε τέτοια περίπτωση το βάρος απόδειξης της νομιμότητας τερματισμού είναι στους ώμους του εργοδότη. Με άλλα λόγια ο εργοδότης πρέπει να αποδείξει στο Δικαστήριο ότι ενήργησε δικαιολογημένα και ότι νόμιμα απέλυσε τον εργοδοτούμενο του. Για παράδειγμα αν κάποιος εργοδότης απολύσει έναν υπάλληλό του λόγω του ότι δεν εκτελεί την εργασία του με εύλογα ικανοποιητικό τρόπο, εάν ο υπάλληλος θεωρεί ότι κάτι τέτοιο δεν είναι αληθές, μπορεί να εγείρει αγωγή εναντίον του εργοδότη του και ο εργοδότης είναι αυτός που θα έχει την υποχρέωση να πείσει το Δικαστήριο ότι πράγματι ο υπάλληλος αυτός δεν εκτελούσε την εργασία του με εύλογα ικανοποιητικό τρόπο.

Η προειδοποίηση που υποχρεούται να δώσει ο εργοδότης στον εργοδοτούμενο του, εξαρτάται από την συνολική διάρκεια της υπηρεσίας του εργοδοτούμενου:

 • Από 6 µήνες µέχρι 1 χρόνο υπηρεσία: 1 εβδοµάδα
 • Από 1 χρόνο µέχρι 2 χρόνια υπηρεσία: 2 εβδοµάδες
 • Από 2 χρόνια µέχρι 3 χρόνια υπηρεσία: 4 εβδοµάδες
 • Από 3 χρόνια µέχρι 4 χρόνια υπηρεσία: 5 εβδοµάδες
 • Από 4 χρόνια µέχρι 5 χρόνια υπηρεσία: 6 εβδοµάδες
 • Από 5 χρόνια µέχρι 6 χρόνια υπηρεσία: 7 εβδοµάδες
 • Από 6 χρόνια και πάνω: 8 εβδοµάδες

Είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης μου να μου παρέχει γραπτή ενημέρωση σχετικά με τους όρους εργοδότησης μου; Αν ναι ποια στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει;

Σύμφωνα με τον Περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη Σχέση

Εργασίας Νόμο, ο εργοδότης υποχρεούται να πληροφορεί γραπτώς τον εργοδοτούμενο για τους βασικούς όρους της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας του, είτε με γραπτή σύμβαση εργασίας, ή με επιστολή πρόσληψης ή με άλλο έγγραφο, υπογραμμένο από τον εργοδότη, το αργότερο σε ένα μήνα από την έναρξη της εργασίας.

Γενικά, η γραπτή ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα πιο κάτω:

 • τα στοιχεία της ταυτότητας του εργοδότη και του εργοδοτούμενου,
 • τον τόπο της εργασίας του εργοδοτούμενου και την εγγεγραμμένη διεύθυνση της επιχείρησης ή τη διεύθυνση κατοικίας του εργοδότη,
 • τη θέση ή την ειδικότητα του εργοδοτουμένου, το βαθμό του, την κατηγορία της απασχόλησης, καθώς και το αντικείμενο εργασίας του,
 • την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας και την προβλεπόμενη διάρκεια της, αν πρόκειται για εργασία ορισμένου χρόνου.
 • Την αναφορά σε τυχόν συλλογικές συμβάσεις που διέπουν τους όρους ή και τις συνθήκες εργασίας του εργοδοτούμενου.
 • Μαζί με τα πιο πάνω πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα πιο κάτω στοιχεία, για τα οποία όμως μπορεί να γίνεται παραπομπή σε αντίστοιχη νομοθεσία ή συλλογική σύμβαση όπου υπάρχει. Τα εν λόγω στοιχεία είναι:
 • η διάρκεια της άδειας με απολαβές, που δικαιούται ο εργοδοτούμενος, καθώς και ο τρόπος και χρόνος χορήγησης της,
 • η προειδοποίηση που πρέπει να τηρούν ο εργοδότης και ο εργοδοτούμενος σε περίπτωση τερματισμού της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας με καταγγελία,
 • όλες οι αποδοχές που δικαιούνται ο εργοδοτούμενος και η περιοδικότητα καταβολής της αμοιβής του, η διάρκεια της κανονικής ημερήσιας ή εβδομαδιαίας απασχόλησής του.

Ο Εργοδότης μου καθυστερεί στην καταβολή στου μισθού μου. Τι προνοεί ο Νόμος σε τέτοια περίπτωση;

Σύμφωνα με τον περί Προστασίας των Μισθών Νόμο, η πληρωμή των μισθών πρέπει να είναι τουλάχιστον εβδομαδιαία ή μηνιαία αναλόγως της συμφωνίας εργοδότη και εργοδοτουμένου. Οποιαδήποτε καθυστέρηση πέραν της προβλεπόμενης περιόδου πληρωμής, αποτελεί παραβίαση του πιο πάνω Νόμου κι ο εργοδοτούμενος μπορεί να υποβάλει γραπτό παράπονο σε ένα Επιθεωρητή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, ο οποίος αναλαμβάνει την εξέταση του ζητήματος. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί διευθέτηση της διαφοράς, ο εργοδοτούμενος μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών.

Ποια είναι η ετήσια άδεια που δικαιούμαι;

Εάν εργάζεστε πέντε ημέρες την εβδομάδα δικαιούστε 20 εργάσιμες ημέρες ενώ αν εργάζεστε έξι ημέρες την εβδομάδα δικαιούστε 24 εργάσιμες ημέρες. Ο εργοδότης σας μπορεί να αυξήσει τις μέρες της ετήσιας άδειας αλλά δεν μπορεί να τις μειώσει.

Είμαι έγκυος εργαζόμενη. Ποια η προστασία που μου παρέχει ο Νόμος;

Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος προστατεύει την έγκυο εργαζόμενη από απόλυση από τη στιγμή που θα γνωστοποιήσει γραπτώς στον εργοδότη την εγκυμοσύνη της μέχρι και τρεις μήνες μετά το πέρας της άδειας μητρότητας. Στα πλαίσια του χρονικού διαστήματος της προστασίας ο εργοδότης δεν μπορεί να απολύσει ή να δώσει προειδοποίηση τερματισμού απασχόλησης στην μισθωτή. Επιπρόσθετα, με την επάνοδο της η μισθωτή στην εργασία δικαιούται σε 1 ώρα διευκόλυνση την ημέρα (είτε να διακόπτει την εργασία της για μια ώρα, είτε να προσέρχεται αργότερα κατά μία ώρα, είτε να αποχωρεί νωρίτερα κατά μία ώρα), μέχρι το παιδί να γίνει 9 μηνών.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Το εργατικό δίκαιο είναι ένας πολύ εξειδικευμένος τομέας δικαίου και χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση. Το Δικαστηριακό Τμήμα του γραφείου μας ασχολείται με ένα μεγάλο όγκο υποθέσεων που αφορούν εργατικές διαφορές. Τα όσα αναφέρονται στο άρθρο αυτό αποτελούν ένα περίγραμμα του ισχύοντος καθεστώτος και σε κάθε περίπτωση πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν νομική συμβουλή πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες είτε είστε εργοδότης και ενδιαφέρεστε να μάθετε πληροφορίες σχετικά με την μεταχείριση των εργαζομένων σας, είτε είστε εργοδοτούμενος και ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματα σας κα τις υποχρεώσεις του εργοδότη σας απέναντι σας.