Ο Περί Στοιχημάτων Νόμος στην Κύπρο

Στην Κύπρο από το 2012 έχει θεσπιστεί νομοθεσία για να ρυθμιστούν θέματα που άπτονται της δραστηριοποίησης στον τομέα των στοιχημάτων και συγκεκριμένα ‘Ο περί Στοιχημάτων Νόμος του 2012 (Ν.106(Ι)/2012)’. Η νομοθεσία καθορίζει σχετικούς κανόνες και διαδικασίες οι οποίοι πρέπει να ακολουθούνται ούτως ώστε να μπορεί ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο να διεξάγει εργασίες οι οποίες είναι συνυφασμένες με το στοίχημα, ηλεκτρονικό και μη.

Η Νομοθεσία καθορίζει ως αρμόδιο όργανο την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων η οποία είναι ανεξάρτητη αρχή, υπεύθυνη να επιλαμβάνεται πληθώρα θεμάτων που άπτονται της εξέτασης έκδοσης αδειών λειτουργίας, του ελέγχου των προσώπων που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα καθώς επίσης την εποπτεία τους και τον έλεγχο συμμόρφωσης τους με την σχετική Νομοθεσία.

Οιονδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στον υπό εξέταση τομέα, υποχρεούται να είναι κάτοχος άδειας Κλάσης Α ή Κλάσης Β. Ο αποδέκτης Κλάσης Α είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει υπηρεσίες για διεξαγωγή στοιχήματος εντός υποστατικού εξαιρουμένου του ιπποδρομικού στοιχήματος. Αποτελεί προϋπόθεση μετά την έκδοση της σχετικής άδειας να εκδοθεί και άδεια υποστατικού. Ο αποδέκτης Κλάσης Β είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού στοιχήματος εξαιρουμένων συγκεκριμένων παιγνιομηχανημάτων ως καθορίζονται λεπτομερώς στην σχετική Νομοθεσία.

Για να αποκτηθεί η σχετική Άδεια είναι απαραίτητο να υποβληθεί στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων Αίτηση μέσω σχετικού Έντυπου, συνοδευόμενη από άλλα απαιτούμενα από τη Νομοθεσία έγγραφα,  και την καταβολή προκαθορισμένου τέλους (ως ορίζεται από την σχετική Νομοθεσία).

Η  απόφαση για την έκδοση ή ανανέωση της άδειας λειτουργίας δίδεται από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων η οποία λαμβάνει υπόψιν, μεταξύ άλλων, διάφορες παράμετρους όπως χρηματοοικονομικές πληροφορίες, κατάσταση ποινικού μητρώου κ.α. Η απόφαση για έκδοση ή ανανέωση άδειας λειτουργίας πρέπει να ληφθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ενώ η Αρχή μπορεί να επιβάλει με την έκδοση της άδειας συγκεκριμένους όρους και/ή προϋποθέσεις. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι απαγορεύεται δια Νόμου η μεταβίβαση εκδοθείσας άδειας λειτουργίας ενώ επιτρέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις η μεταβίβαση της άδειας υποστατικού. Η διάρκεια ισχύος των αδειών (εάν και εφόσον απαιτείται η έκδοση της άδειας υποστατικού) κυμαίνεται από 1 εως 2 έτη με δυνατότητα ανανέωσης αυτών. 

Όσον αφορά τους αδειούχους Κλάσης Β, συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση να διατηρούν ιστοσελίδα με παράθεση συγκεκριμένων πληροφοριών, ενώ για να επιτραπεί η συμμετοχή παίκτη σε ηλεκτρονικό στοίχημα πρέπει να προηγηθεί η εγγραφή αυτού και η υποβολή συγκεκριμένων στοιχείων, τα οποία πρέπει να διατηρούνται σε ασφαλή ηλεκτρονική μορφή.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ημεδαπή Νομοθεσία και/ή τους όρους και/ή τις προϋποθέσεις της Άδειας, η Αρχή έχει εξουσία να ανακαλέσει ή να αναστείλει τις σχετικές Άδειες. Καταληκτικά, παράβαση συγκεκριμένων υποχρεώσεων όπως παροχή υπηρεσιών χωρίς άδεια λειτουργίας ή άδεια υποστατικού ή παράβαση όρων της άδειας συνιστά ποινικό αδίκημα που επιφέρει ποινή φυλάκισης, επιβολή χρηματικής ποινής είτε και τα δύο. 

Ετοιμασία κειμένου: Σοφία Ευαγγέλου