Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης / Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council on the protection of persons who report breaches of Union law

Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης [English to follow]   Η θέσπιση της Οδηγίας για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία στον αγώνα της ίδιας της ΕΕ για … Continue reading “Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης / Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council on the protection of persons who report breaches of Union law”